Terms and Conditions

1. Εισαγωγή

Στο παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω εφαρμογής  που βρίσκεται στη διεύθυνση  “http://www.xoo.gr/”. (εφ’ εξής «Εφαρμογή») από την εταιρεία Xoo LTD (εφ’ εξής «Εταιρεία»).

Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ορίζονται στο παρών κείμενο, καθώς και η συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

Το παρόν δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εφαρμογής της Εταιρείας, καθώς η λειτουργία της Εφαρμογής είναι δυνατόν να διαταραχθεί ή να διακοπεί από την παρέμβαση εξωγενών παραγόντων, μη δυνατόν να ελεγχθούν από την Εταιρεία.

2. Ιδιωτικότητα

Η Πολιτική Απορρήτου ( https://xoo.gr/privacy-policy/ ) της Εταιρείας περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η συλλογή και διαχείριση δεδομένων από τους χρήστες των υπηρεσιών της καθώς και την αναγκαιότητα αυτών των πράξεων. Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία συνεπάγεται την πλήρη και καθολική αποδοχή της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αυτήν, όπως αυτοί περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

3. Πρόσβαση Στην Εφαρμογή Και Εγγραφή Μελών

Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής της Εταιρείας, τόσο από επισκέπτες ( Visitors ) όσο και από εγγεγραμμένα μέλη ( Members ) είναι η πλήρης αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν και οι οποίοι έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση παραβίασης τουλάχιστον ενός εξ αυτών, η Εταιρεία, διατηρεί, ανά πάσα χρονική στιγμή, το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή/και διαγραφής μελών της Εφαρμογής της.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στο Network της Εφαρμογής ορίζονται ως «Προσωπικά Στοιχεία Και Πληροφορίες».

Ο παρέχων των εκάστοτε προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών του φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβειά τους, καθώς η Εφαρμογή λειτουργεί παρά μόνον ως online μέσο δημοσίευσης και παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών αυτών, χωρίς να προβαίνει σε καμία επεξεργασία τους.

Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχετε στην Εφαρμογή της Εταιρείας, πρέπει να πληρούν το σύνολο των παρακάτω προϋποθέσεων:

  • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
  • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
  • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
  • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Εφαρμογής ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παρόχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
  • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με το παρόν συμφωνείται και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για τον έλεγχο και τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία, αποσκοπώντας στην αποφυγή οποιωνδήποτε παραβάσεων μπορεί να σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτών. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβεί σε χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με ό,τι ορίζεται στους παρόντες

Όρους Χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέσου παρακολούθησης της Εφαρμογής ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους του μηχανισμού λειτουργίας ή του περιεχομένου της, χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση από την Εταιρεία. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλου μέσου / μεθόδου παρέμβασης που διαταράσσει τη λειτουργία της Εφαρμογής ή θέτει σε κίνδυνο την προστασία των καταχωρήσεων που βρίσκονται σε αυτήν. Απαγορεύεται και η οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην επιβάρυνση ή την κατάχρηση της μηχανής αναζήτησης της Εφαρμογής καθώς και της τεχνολογικής υποδομής αυτής. Ειδική μνεία γίνεται στο γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του περιεχομένου της Εφαρμογής ανήκει στα μέλη ή / και τους συνεργάτες της Εταιρείας και η χρήση του γίνεται πάντα κατόπιν συμφωνίας και άδειας αυτών. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Εφαρμογής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των μελών και των επισκεπτών της Εφαρμογής της ακολουθώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και συμμορφούμενη στις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, ανά πάσα στιγμή, τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πάντα εντός του πλαισίου των διατάξεων της τρέχουσας νομοθεσίας. Οποιοσδήποτε χρήστης ή μέλος της Εφαρμογής της Εταιρείας δεν είναι σύμφωνος με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, οφείλει να σταματήσει πάραυτα την περιήγηση και την χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής της Εταιρείας. Η Εφαρμογή  προστατεύει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτής και ως εκ τούτου δε δύναται, για κανένα λόγο, να μοιραστεί ή να μεταβιβάσει τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που ορίζονται και επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και αποσκοπούν αποκλειστικά στη διάθεσή τους στις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου (cookies) για τους λόγους που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Πολιτικής Απορρήτου ( https://xoo.gr/privacy-policy/ ). Οποιοσδήποτε χρήστης, μέλος ή επισκέπτης της Εφαρμογής είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας ώστε να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη διόρθωση, αλλαγή ή και ολοκληρωτική διαγραφή των στοιχείων του – πλην εκείνων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία – αλλά και την ενημέρωσή του σχετικά με την πιθανή τήρηση προσωπικού του αρχείου. Η υποβολή των προσωπικών στοιχείων ανηλίκων επισκεπτών / χρηστών της σελίδας δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που γίνει εκ παραδρομής τέτοιου είδους υποβολή στοιχείων από ανηλίκους, αυτά διαγράφονται πάραυτα εφόσον και όταν γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρεία η ηλικία του επισκέπτη/χρήστη. Η Εφαρμογή είναι δυνατόν να επεξεργάζεται ορισμένο τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς ή / και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει, ανά πάσα χρονική στιγμή και όποτε κρίνει εκείνη δόκιμο, τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Εφαρμογής ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης παροχής στοιχείων εγγραφής. Εάν και εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση της Εφαρμογής σε κάποιο χρήστη, απαγορεύεται η επανεγγραφή του στη Εφαρμογή, καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών της, χωρίς πρότερη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Η Εφαρμογή σε καμία περίπτωση δε διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα μελών της, ακόμα και όταν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της, έπειτα από διαγραφή του λογαριασμού τους. Οριστική διαγραφή από τη βάση δεδομένων της Εφαρμογής είναι εφικτή μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά από το ίδιο το μέλος και υπό τον όρο διατήρησης της αρχή της ασφάλειας συναλλαγών με σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία διατηρούνται από την Εφαρμογή, ή επιθυμεί να αιτηθεί την οριστική διαγραφή αυτών από τη βάση δεδομένων της Εφαρμογής, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ( [email protected] ), μέσω του email που έχουν εγγραφεί στην Εφαρμογή και το οποίο περιλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμο και τον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή, τα οποία και πρέπει να είναι σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων της Εφαρμογής. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Εφαρμογή, σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, δε διαγράφονται από την Εφαρμογή και παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή και αρχής, εάν και εφόσον αυτά ζητηθούν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης οποιασδήποτε αίτησης οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι. Η διαδικασία διαγραφής δύναται να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο των 7 ημερών, αλλά όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

4. Λειτουργία υπηρεσίας

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Εφαρμογή και προβάλει στους χρήστες, αναφορικά με τα προϊόντα που βρίσκονται καταχωρημένα σε αυτήν κατά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Εταιρεία δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για την αποζημίωση των επισκεπτών, χρηστών ή μελών της σχετικά με άμεση ή έμμεση απώλεια και θετική ή αποθετική ζημία, είτε τρέχουσας είτε ακόμα και μελλοντικής, η οποία προέκυψε σαν αποτέλεσμα των πληροφοριών αυτών.

Η Εφαρμογή παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βρίσκονται καταχωρημένες εντός αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η Εφαρμογή δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να παρέμβει στο περιεχόμενο αυτών και για τον λόγο αυτό δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν προσφέρει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, η Εφαρμογή δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ορθότητα των προαναφερθέντων πληροφοριών, καθώς αυτές είναι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω των άλλων Ιστοσελίδων/Εφαρμογών και συλλέγονται, είτε από τους κατασκευαστές των εκάστοτε προϊόντων, είτε τους παρόχους των εκάστοτε υπηρεσιών, είτε αποτελούν πρωτογενείς πληροφορίες που είναι μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτές προς πώληση.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της Εφαρμογής να συμβουλεύονται την εκάστοτε κατ’ αντιστοιχία σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά και εκείνη των κατασκευαστών, προκειμένου να διασταυρώσουν την ακρίβεια και την ορθότητα των λαμβανομένων πληροφοριών του κάθε αποτελέσματος, καθώς και για να ενημερωθούν εκτενέστερα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της επιλογής τους.

Η σειρά εμφάνισης των προϊόντων-αποτελεσμάτων αναζήτησης (συγκεκριμένα του τριπτύχου προϊόν-τιμή-κατάστημα) εξαρτάται από τις επιλεγόμενες λέξεις-κλειδιά (keywords) που χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση, αλλά και από την περιγραφή του προϊόντος από τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα και την Εφαρμογή.

Στις αναζητήσεις εκείνες που πραγματοποιούνται με τη χρήση φίλτρων και όχι λέξεων-κλειδιά, η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται με εκείνα που αναφέρονται στις σελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων και στις σελίδες των κατασκευαστών των προϊόντων αυτών.

Τονίζεται ότι ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων, που διατίθενται είτε από καταστήματα του εξωτερικού είτε και από καταστήματα εσωτερικού που εμπορεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε διάφορα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα προϊόντα που προορίζονται για την ελληνική αγορά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μη συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά ή/και ελληνικό λογισμικό.

Η Εταιρεία συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την πλοήγηση και καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών στα καταχωρημένα σε αυτήν καταστήματα, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αυτά δεν υπόκεινται σε εμπορική εκμετάλλευση και η επεξεργασία τους γίνεται από την Εταιρεία αφότου εξαλειφθεί οποιαδήποτε μορφή προσωποποιημένης πληροφορίας. Κάθε χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τη διαγραφή των ανωτέρω πληροφοριών που τον αφορούν, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ( [email protected] ).

Αποκλειστικός κάτοχος του δικαιώματος διαγραφής μιας αξιολόγησης, χωρίς συγκεκριμένη αιτία και χωρίς να παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Ο συντάκτης που επιθυμεί τη διαγραφή της αξιολόγησής του θα πρέπει να αποστείλει έγγραφη ενημέρωση ζητώντας τη διαγραφή της αξιολόγησης, προς τους διαχειριστές της Εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( [email protected] ), μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή.

5. Τελικές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Εφαρμογής ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί της δε φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί τυχόν να υποστούν τα μέλη της Εφαρμογής συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, οι οποίες μπορεί να οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών της Εφαρμογής.

Επιπλέον, με το παρόν συμφωνείται ότι η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περιπτώσεις που ανακύψει οποιασδήποτε μορφής διαφορά μεταξύ χρηστών / μελών της Εφαρμογής, που αφορά στη χρήση των υπηρεσιών της και είναι κατά παράβαση των όρων του παρόντος, καθώς και ότι ο εκάστοτε ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος να απαιτήσει έναντι τρίτου τη νόμιμη αποκατάστασή του έναντι οποιασδήποτε εις βάρος του ζημίας.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Εφαρμογής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.